CORONAVIRUS: maatregelen

UPDATE 24 JUNI 2020

De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten heeft een akkoord bereikt om vanaf 1 juli over te gaan tot fase 4 van de afbouw, op basis van het akkoord van de experts van de GEES, dat zich beroept op de gunstige evolutie van de epidemiologische situatie.
De zes gouden regels blijven van kracht, namelijk:

•    het respecteren van de hygiënevoorschriften;
•    activiteiten liefst in de buitenlucht organiseren;
•    het nemen van extra voorzorgsmaatregelen voor mensen die tot risicogroepen behoren;
•    het respecteren van de veiligheidsafstand;
•    de regel van de uitgebreide bubbel, die wordt vergroot van 10 naar 15 verschillende mensen per week, naast het gezin. Ter herinnering: dit is een individueel recht;
•    groepsactiviteiten mogen niet meer dan 15 personen omvatten, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle niet-gekaderde samenscholingen, ongeacht of ze binnen- of buitenshuis plaatsvinden.

Meer info op: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/vanaf-1-juli-gaat-fase-4-van-de-afbouw
 

 
UPDATE 23 JUNI 2020: veiligheidsraad agendapunten

Op woensdag 24 juni om 9 uur staat de laatste vergadering van de Nationale Veiligheidsraad voor de zomer op de planning. Er wordt beslist over nieuwe versoepelingen van een aantal coronaregels vanaf 1 juli. Zo wordt onder andere beslist over de cultuursector, de evenementensector en de verplichting van mondmaskers.

 
UPDATE: wat mag vanaf 15 juni?

Je mag vanaf 15 juni op vakantie gaan.

reizen vanaf 15 juni

 

Heb je een vraag over verplaatsingen ?

Surf naar

 

Werk

 • Werk thuis als het kan.
 • Kan je niet thuiswerken ? Dan moet je 1,5 meter afstand van je collega’s bewaren.
 • Kan je geen afstand bewaren ? Dan zijn er andere maatregelen. Raadpleeg hiervoor deze gids van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Heb je een vraag over werk ?

Surf naar:

Winkels en horeca

 • Alle winkels zijn open.
 • De nachtwinkel is open tot 1 uur ‘s nachts
 • De wekelijkse markt in je stad of gemeente kan doorgaan. Er mogen maximaal 50 kramen op de markt staan.
 • Heb je een winkel ? Lees hier de gids van FOD Economie met tips om je winkel veilig te openen. Deze gids bevat ook informatie voor marktkramers, kappers, schoonheidsspecialisten en winkelcentra.
 • Cafés en restaurants zijn open tot 1 uur ‘s nachts.
  • Reserveer best vooraf.
  • Ga met maximum 10 personen.
 • Blijf aan tafel zitten.

Heb je een café of restaurant ? Lees hier de gids van FOD Economie en de sectorgids voor horecazaken met tips om je café of restaurant veilig te openen.

 

UPDATE 3 JUNI 2020

Vandaag, woensdag 3 juni, heeft de Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten de overgang naar fase 3 van het afbouwplan vanaf 8 juni goedgekeurd. Zoals uit het dagelijkse verslag van de gezondheidsautoriteiten blijkt, zijn de indicatoren van onze gezondheidssituatie bemoedigend. De experts hebben daarom groen licht gegeven voor de start van deze nieuwe fase.

Dit betekent een radicale verandering in de aanpak ten opzichte van de regels die tot nu van kracht waren. Van nu af aan is vrijheid immers de regel en wat niet mag de uitzondering.

De activiteiten die verboden blijven, zullen dat zijn omdat ze ofwel een te nauw contact tussen mensen of massabijeenkomsten met zich meebrengen, ofwel omdat er nog geen protocollen - d.w.z. specifieke regels voor een sector – konden worden bepaald.

Deze nieuwe aanpak moet op twee niveaus worden begrepen. Ten eerste, het individuele gedrag (hoe moet ik me gedragen in het licht van mijn herwonnen vrijheid? ) en ten tweede, het reglementair kader dat van toepassing is op een georganiseerde activiteit (welke protocollen moeten professionals toepassen om een activiteit te organiseren?)

Wat het individuele gedrag betreft, zijn er zes gouden regels:?

 • De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
 • Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;
 • Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Er wordt een charter opgesteld voor ouderen die vrijwilligerswerk doen om hun wat meer duidelijkheid te geven over de activiteiten die ze veilig kunnen doen;
 • De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
 • Het is mogelijk om wekelijks met 10 verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (=uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze 10 personen mogen elke week veranderen;
 • Georganiseerde sport- en nu ook culturele activiteiten onder begeleiding van een verantwoordelijke zijn beperkt tot 20 personen in juni en tot 50 personen in juli, op voorwaarde dat de veiligheidsafstand worden gerespecteerd.
 • Groepsbijeenkomsten worden beperkt tot maximaal 10 personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in het park of op restaurant);

Over het reglementair kader:

Alle georganiseerde activiteiten worden hervat, tenzij de herstart in een andere fase wordt gepland, met protocollen die zowel de gebruikers als het personeel beschermen. Deze protocollen worden bepaald door de bevoegde minister, na advies van de GEES, in overleg met de sector en, in het geval van noord-zuidaangelegenheden, met een interfederale aanpak;
De protocollen zullen tegen 1 juli worden geëvalueerd. Als er voor een subsector geen protocol bestaat, wordt een document online geplaatst met de algemene regels die op zijn minst van toepassing zouden moeten zijn;
Het wordt aangeraden om te telewerken als dat mogelijk is.

Horeca, sport en cultuur zijn de hoofdsectoren waarvoor belangrijke beslissingen zijn genomen.

Horecasector

De sector mag gedeeltelijk heropenen. Speelhallen (bv. casino's), banket- en receptiezalen zullen echter pas op 1 juli opnieuw open mogen. Wat betreft de banket- en receptieruimtes zal dit mogelijk zijn met een maximum van 50 personen, onder dezelfde voorwaarden als de catering. Nachtclubs mogen nog niet opengaan voor eind augustus, omdat er geen veiligheidsafstand kan worden voorzien.
Naast deze uitzonderingen zullen alle andere horecagelegenheden zoals cafés, bars en restaurants opnieuw opengaan, volgens een zeer nauwkeurig protocol.
De hoofdlijnen van dit protocol zijn onder andere:

 • Een afstand van 1.50 m tussen de tafels;
 • Maximaal 10 personen per tafel;
 • Elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
 • De obers moeten een masker dragen;
 • Alle horecagelegenheden mogen tot één uur 's morgens openblijven, net zoals de nachtwinkels.
   

Culturele sector

Vanaf 8 juni mogen culturele activiteiten zonder publiek worden hervat. Voorstellingen met publiek - inclusief bioscopen - kunnen vanaf 1 juli worden hervat, maar altijd volgens precieze regels met betrekking tot het beheer van het publiek, zoals het respecteren van de veiligheidsafstand in het publiek en maximaal 200 aanwezigen.
De organisatie van de activiteiten moet zodanig worden gepland dat te grote bijeenkomsten, bijvoorbeeld buiten de zaal, worden vermeden.
Wanneer mensen deelnemen aan culturele - maar ook vrijetijdsactiviteiten - is het dragen van een masker te allen tijde aan te bevelen.
Sportieve en nu ook culturele activiteiten die worden georganiseerd en begeleid door een verantwoordelijke zijn beperkt tot 20 personen in juni en 50 personen in juli, met inachtneming van de veiligheidsafstanden.
In deze twee sectoren - maar niet alleen daar - zullen de zeer geleidelijke heropening en de daarmee samenhangende voorwaarden de rendabiliteit bemoeilijken. Op federaal en regionaal niveau werken we, naast de uitbreiding of aanpassing van de generieke maatregelen ter ondersteuning van de economie, momenteel aan een reeks gerichte maatregelen om bepaalde sectoren te helpen.

 

Sportsector

Vanaf 8 juni kunnen de contactloze sportactiviteiten worden hervat, indoor en outdoor, amateur of professioneel, competitie en training. Sportzalen en fitnessruimtes mogen ook heropenen, mits het protocol in acht wordt genomen.
Maar:

Contactsporten (bv. judo, boksen, voetbal enz.) moeten altijd beperkt blijven tot "contactloze" trainingen;
Wat de sportfaciliteiten betreft, zullen de protocollen ook moeten worden gevolgd. Kleedkamers en douches zullen nog steeds niet toegankelijk zijn;
Zwembaden, sauna's en wellnesscentra moeten in dit stadium gesloten blijven.

Nog wat de sport betreft, is alles vanaf 1 juli weer toegestaan, op voorwaarde dat de protocollen worden nageleefd.
Zowel in de culturele sector als de sportsector zal vanaf 1 juli een zittend publiek van maximaal 200 personen - ongeacht de grootte van de zaal - zijn toegestaan, met inachtneming van de veiligheidsafstanden en altijd met strikte naleving van de protocollen.
 

 

Erediensten

Religieuze erediensten of levensbeschouwelijke bijeenkomsten mogen vanaf 8 juni worden hervat, met inachtneming van onder meer de volgende regels:

De veiligheidsafstand moet worden nageleefd met een maximum van 100 personen;
Vanaf juli wordt dit aantal uitgebreid tot 200, naar analogie met de culturele en sportsector;
Rituelen met fysiek contact blijven verboden.

 

Reizen

Vanaf 8 juni is het mogelijk om in België uitstappen van één of meerdere dagen te doen.
Vanaf 15 juni zal België zijn grenzen openen voor reizen naar en vanuit de Europese Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk en de vier andere Schengenlanden (Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen). Elk land beslist echter zelf of het zijn grenzen al dan niet opent. Om de situatie in het land van bestemming te kennen, is het daarom raadzaam de website van Buitenlandse Zaken te raadplegen. De voorwaarden voor reizen buiten Europa moeten nog worden vastgesteld in het licht van de evolutie van de gesprekken op Europees niveau.

 

Vrije tijd en ontspanning

Vrijetijds- en ontspanningsactiviteiten zijn toegestaan vanaf 8 juni, met uitzondering van conferenties, pretparken en binnenspeeltuinen, die pas vanaf 1 juli mogen worden heropend.

 

Bijeenkomsten

Culturele en vrijetijdsactiviteiten moeten zodanig worden georganiseerd dat bijeenkomsten worden vermeden. Het dragen van een masker is te allen tijde aan te bevelen.
Bijeenkomsten (bv. kermissen, dorpsfeesten etc.) blijven tot 1 augustus verboden en mogen dan geleidelijk aan weer worden hervat. Grote massa-evenementen zullen daarentegen tot en met 31 augustus verboden blijven, zoals eerder aangekondigd.
Aan het begin van de zomer zal een online evaluatie-instrument beschikbaar worden gesteld voor organisatoren die willen weten of ze een evenement kunnen organiseren en onder welke voorwaarden.

Fases 4 en 5 van onze afbouwstrategie vinden plaats in juli en augustus, als de epidemiologische situatie het toelaat.

 

UPDATE 30 MEI 2020

Sinds woensdag 18 maart verbiedt België niet-essentiële reizen naar het buitenland. Het goederen- en dienstenverkeer mag nog gewoon de grens over.

Volgende verplaatsingen worden beschouwd als een essentiële verplaatsing:

 • professionele reizen
 • co-ouderschapsregelingen
 • een familielid in een buurland bezoeken (sinds 30/05/2020)
 • hulp bieden aan een kwetsbaar persoon die in het buitenland woont
 • een begrafenis bijwonen binnen de familie
 • iemand binnen je gezin ophalen op een luchthaven in een van onze buurlanden
 • je dieren verzorgen die zich in het buitenland bevinden
 • winkelen in een buurland (sinds 30/05/2020)

OPGELET: In de andere landen moeten de respectievelijke nationale regelgeving en richtlijnen gerespecteerd worden. (De maatregelen zijn bijvoorbeeld in Frankrijk zeer strikt)

Volgende verplaatsingen worden beschouwd als niet-essentiële verplaatsingen:

 • een vriend bezoeken
 • toerisme
 • vrije tijd

De Belgische autoriteiten controleren actief en verschillende grensovergangen zijn gesloten. De schending van het verbod op niet-essentiële reizen is strafbaar.

Om een vlotte grensovergang te faciliteren, is het sterk aanbevolen om (naast de identiteitsdocumenten) een schriftelijk document te hebben dat uw verplaatsing rechtvaardigt. 

Het kan dan gaan om een attest van de werkgever, een attest van de dokter voor de zorg voor anderen of medische zorg, bewijs van co-ouderschap, kopie van een vliegtuigticket om iemand af te halen als een ander vervoermiddel niet mogelijk is, een bewijs voor de zorg voor dieren die over de grens staan, …

 
UPDATE 15 mei 2020

Vanaf 18 mei mogen contactberoepen (zoals kappers, schoonheidssalons, tatoeage- en piercingsalons enz.) hun activiteiten opnieuw uitoefenen onder bepaalde strikte voorwaarden. Zo is het dragen van een bescherming voor neus en mond verplicht, moeten ze producten voor handhygiëne ter beschikking stellen en mogen ze uitsluitend op afspraak werken.

Markten met een maximum van 50 kramen zijn ook opnieuw toegelaten. Er moeten specifieke ruimtelijke regels gevolgd worden en strikte voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om de veiligheid van zowel de handelaars als hun klanten te garanderen.

Om deze sectoren te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden te hervatten, heeft de FOD Economie daarom zijn ‘Gids voor de opening van winkels’ aangevuld en aangepast.

Naast de algemene preventiemaatregelen, die als minimaal en noodzakelijk worden beschouwd om te zorgen voor veilige contacten tussen handelaars, personeel en klanten, bevat de gids nu ook specifieke richtlijnen voor ambulante handelaars en contactberoepen, zoals :

Voor markten:

 • de verplichting tot voorafgaande toestemming van het gemeentebestuur;
 • de beperking tot maximaal 50 kraampjes;
 • het creëren van bredere ruimtes tussen de kraampjes;
 • de beperking van het aantal bezoekers;
 • de organisatie van aparte in- en uitgangen.

Voor contactberoepen (kappers, schoonheidssalons, tatoeagesalons, …):

 • de verplichting om op afspraak te werken;
 • de verplichting om de klant buiten te laten wachten en niet in de wachtzaal;
 • het handhaven van een afstand van 1,5 meter tussen elke werkplek;
 • het schoonmaken van werkruimtes en instrumenten tussen elke klant;
 • het dragen van maskers door zowel personeel als de klant.

Handelaars, marktkramers en zelfstandigen moeten hun klanten informeren over de geldende basisregels door minstens gebruik te maken van duidelijk zichtbare affiches.

Daarom heeft de FOD Economie affiches en ander communicatiemateriaal ontwikkeld waarmee  handelaars en zelfstandigen hun klanten in het verkooppunt, op de markt, in de publieke werkruimtes,... via hun gebruikelijke communicatiekanalen (ook online) kunnen informeren. Er zijn ook hulpmiddelen beschikbaar om de ruimtes en de circulatie van klanten en marktbezoekers te helpen organiseren (pictogrammen, wegwijzers, enz.).

Meer info: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/versterkte-maatregelen/coronavirus-tips-voor-het

UPDATE 13 MEI 2020

Vandaag, woensdag 13 mei, is de Nationale Veiligheidsraad (NVR) uitgebreid met de ministers-presidenten bijeengekomen. De NVR heeft op basis van het verslag van de experts van de GEES beslist om vanaf 18 mei fase 2 van het afbouwplan op te starten.

In deze fase gaat het vooral over de geleidelijke heropstart van de lessen voor bepaalde leerlingen in het basis- en secundair onderwijs onder strikte organisatorische voorwaarden. De kleuterscholen blijven in dit stadium gesloten en het hoger onderwijs heeft het einde van het academiejaar al georganiseerd samen met de gemeenschapsoverheden.

Een tweede aspect in deze fase is cultuur. De NVR heeft beslist dat musea en culturele bezienswaardigheden – historische gebouwen en monumenten, kastelen, citadellen - vanaf 18 mei weer open kunnen, op voorwaarde dat ze een online of telefonisch ticketingsysteem opzetten en de nodige maatregelen nemen om te vermijden dat het te druk wordt. Bibliotheken blijven open, onder dezelfde voorwaarden als nu.

Wat het economische leven betreft – daar is beslist dat de contactberoepen in deze fase hun activiteit kunnen hernemen, onder bepaalde voorwaarden. Zo moeten ze werken op afspraak, een mondmasker of mondneusbescherming dragen (personeel en klanten) en moeten ze de veiligheidsafstand tussen de klanten respecteren. Verder mogen er – met instemming van de lokale overheden - opnieuw markten worden georganiseerd. Die markten mogen maximaal 50 kramen hebben, er moet een circulatieplan worden opgesteld en de veiligheidsafstand moet altijd gerespecteerd worden. Het dragen van een masker of mondneusbescherming is verplicht voor de marktkramers en hun personeel en wordt ook voor klanten sterk aanbevolen.

Tot slot zijn er nog een aantal andere beslissingen genomen met betrekking tot sport en vrije tijd. Trekpleisters in de natuur, zoals dierenparken, zullen ook weer open mogen gaan, op voorwaarde dat ze een online of telefonisch ticketingsysteem invoeren om de toegang voor het publiek te beperken, een circulatieplan opstellen en dat cafetaria's en restaurants gesloten blijven, net als attracties en speeltuinen. Reguliere sporttrainingen en -lessen in de buitenlucht en in clubverband mogen worden hervat, als ze de veiligheidsafstand respecteren en als er een coach aanwezig is.

De groepen mogen niet groter zijn dan 20 personen en sportclubs mogen alleen heropenen op voorwaarde dat alle maatregelen worden genomen om de veiligheid van de sporters te waarborgen.
Wat huwelijken en begrafenissen betreft, zal het mogelijk zijn om vanaf 18 mei een maximum van 30 personen te ontvangen op plechtigheden, onder bepaalde voorwaarden, waaronder het respecteren van de veiligheidsafstand. Het is echter niet toegestaan om na de plechtigheid een receptie te organiseren.

De volgende stap in het afbouwplan zal niet vóór 8 juni plaatsvinden. En na fase 3 zullen er nog meer fases volgen. Er zijn veel activiteiten die weer opstarten en dat heeft een impact op de contacten
tussen mensen. Het is de bedoeling om mensen gespreid in de tijd hun gewoontes weer te laten opnemen, om dat zo veilig mogelijk te kunnen doen.

Het gedetailleerde plan voor de geleidelijke afbouw van alles wat sport en cultuur is, zal worden gecommuniceerd zodra er een akkoord over is met de GEES. Hetzelfde geldt voor de geleidelijke hervatting van de toeristische activiteiten en de heropening van restaurants, terrassen en cafés.

We zullen ook moeten bekijken in welke fase en onder welke voorwaarden we de sociale contacten kunnen uitbreiden, zomerstages en jeugdkampen kunnen laten doorgaan, erediensten kunnen laten hernemen en manifestaties en evenementen van diverse omvang kunnen laten doorgaan.

We kunnen u nu al zeggen dat alle culturele, sportieve, toeristische en recreatieve evenementen verboden zijn tot en met 30 juni.

Meer info via https://crisiscentrum.be/nl/news/afbouw-opstart-van-fase-2-vanaf-18-mei
 
UPDATE 6 MEI 2020

Vandaag, woensdag 6 mei, is de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, bijeengekomen om de nieuwe fase van de afbouwstrategie, namelijk fase 1b, die op 11 mei van start gaat, te valideren, te vervolledigen en te verduidelijken. De experts hebben groen licht gegeven voor deze nieuwe fase naar aanleiding van een aantal gunstige criteria op dit moment, namelijk het aantal ziekenhuisopnames per dag, de gemiddelde trend van deze ziekenhuisopnames die lager is dan de voorgaande weken, het aantal bedden op intensieve zorg, testing en tracing. Deze criteria zullen een rol blijven spelen bij de geleidelijke afbouw. 

Om tegemoet te komen aan de eenzaamheid en de moeilijkheden die de fysieke afstand met zich meebrengt, heeft de Nationale Veiligheidsraad in de eerste plaats beslist om vanaf aanstaande zondag een verdere uitbreiding van de sociale contacten toe te staan.

Op dit moment is het mogelijk om buiten af te spreken met twee mensen - altijd dezelfde -, voor een wandeling of om samen te sporten. Deze mogelijkheid is nog steeds van toepassing.

Vanaf 10 mei mag elk gezin thuis maximaal vier personen - altijd dezelfde - ontvangen. Om het aantal contacten te beperken om de verspreiding van het virus niet te bevorderen, verbinden de bezoekers zich ertoe slechts met één gezin af te spreken. Het doel is om het aantal gezinnen (mensen onder hetzelfde dak) die mekaar ontmoeten tot een minimum te beperken en een zo groot mogelijke wederkerigheid te garanderen.

En dit onder de volgende voorwaarden:

 • De veiligheidsafstand moet uiteraard worden nageleefd met de bezoekers.
 • Als mensen een tuin of terras hebben, is het beter om dit bezoek buiten te organiseren.
 • Het is duidelijk dat geen bezoek kan worden toegestaan als een gezinslid of één van de bezoekers ziek is.
 •  Speciale aandacht moet worden besteed aan oudere en kwetsbare mensen.

Dit systeem maakt het ook makkelijker om op te sporen wie met wie contact heeft gehad mocht één van de personen besmet zijn met Covid-19.

We zullen de mogelijkheden om deze contacten uit te breiden blijven evalueren terwijl we de verschillende fasen doorlopen. Dit zal niet tegen 18 mei mogelijk zijn.

Op 11 mei zullen we ook de winkels heropenen. Deze heropening zal - net als altijd - moeten plaatsvinden met strikte inachtneming van de volgende regels:

Net als voor de winkels die al open zijn – zal slechts 1 klant per 10m² worden toegestaan en dit voor maximaal 30 minuten. Een uitzondering wordt gemaakt voor kleinere winkels.

 • Elke klant wordt ten zeerste aanbevolen om in de winkels bescherming te dragen die de neus en de mond bedekt. In ieder geval moet de veiligheidsafstand worden gerespecteerd.
 • Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en de veiligheid van hun werknemers en moeten alles in het werk stellen om veilige werkomstandigheden te garanderen.

Om drukte te vermijden, zal iedereen zijn boodschappen alleen moeten doen. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen jonger dan 18 jaar – zij mogen door een ouder worden begeleid - en voor mensen die hulp nodig hebben. Het is ook aan te raden om naar de winkels te gaan die zich in een stad of gemeente in de buurt van uw huis of werkplek bevinden. Daguitstapjes en toeristische activiteiten blijven verboden. Ook bijeenkomsten zijn nog altijd verboden. De lokale autoriteiten zullen ervoor zorgen dat de veiligheidsafstand in de openbare ruimte wordt gehandhaafd en zullen de nodige maatregelen nemen. Er moet voorrang worden gegeven aan mensen ouder dan 65 jaar, mensen met beperkte mobiliteit en aan het zorgpersoneel.

U mag gebruik maken van het openbaar vervoer als u geen alternatief heeft. Het doel is om degenen die er het meest nood aan hebben, toegang te geven tot het openbaar vervoer.

Contactberoepen buiten de medische en paramedische zorg mogen helaas hun activiteit nog niet hernemen.

Ook de markten zullen in deze fase niet kunnen worden hervat. Alleen individuele marktkramen (food en non-food) zullen worden toegestaan, en dit door de lokale autoriteiten en op de gebruikelijke locaties. Zoals overal zal de veiligheidsafstand moeten worden gerespecteerd.

Helaas zullen de cafés, bars, restaurants en de feest-, recreatieve, culturele en toeristische plaatsen ook in deze fase gesloten blijven.

De volgende fase is op dit moment voorzien voor 18 mei. De gemeenschappen en de onderwijswereld werken al samen om te zorgen voor een geleidelijke hervatting van de lessen in het basis- en het secundair onderwijs.

In de tussentijd zullen we samen met de deskundigen de haalbaarheid en de voorwaarden bepalen voor:

 • De hervatting van de markten;
 • De heropening van musea, bibliotheken, dierentuinen etc.;
 • De heropening van beroepen met fysiek contact zoals kappers;
 • De uitbreiding van het aantal aanwezigen op bruiloften en begrafenissen;
 • De hervatting van de sporttrainingen in open lucht. De hervatting van sport- en culturele evenementen zal ook door de experts worden geanalyseerd op basis van de door de bevoegde ministers voorgelegde werkzaamheden, teneinde een nauwkeuriger tijdschema voor de verschillende fasen te kunnen voorstellen;
 • De kwestie van de daguitstappen, de tweede verblijven of de vakantiewoningen zal aan de orde komen tijdens de voorbereiding van fase 3 (geschatte datum: 8 juni).
Bron: https://crisiscentrum.be/nl

 

UPDATE 30 april 2020

De eerste fase van het afbouwplan gaat zoals voorzien op 4 mei in. Wat zijn de basisregels?

Openbaar vervoer

 • De mond en neus bedekken met een mondmasker, sjaal of andere stof is verplicht voor alle reizigers vanaf 12 jaar.
 • De regels gelden niet enkel op de voertuigen zelf, maar ook aan de ingang van het gebouw, op het perron, ...
 • De regels rond social distancing moeten gerespecteerd worden.

Verplaatsingen in het algemeen

 • Niet-essentiële verplaatsingen blijven verboden: je mag het huis verlaten om te gaan werken, boodschappen te doen of naar de dokter te gaan.
 • Voor essentiële verplaatsingen vraagt de overheid om je zoveel mogelijk met eigen middelen te verplaatsen (auto, fiets, te voet, enzovoort) en om piekuren te vermijden, tenzij dit noodzakelijk is.

Ontspanning en beweging buiten

 • Je mag in open lucht sporten (tennis, atletiek, vissen, golfen...), wandelen, fietsen, enzovoort met maximum twee (in plaats van één) personen die niet onder jouw dak wonen. Eventueel met meerdere die onder eenzelfde dak wonen.
 • Social distancing moet ook hier absoluut gerespecteerd worden.
 • Sporten waarbij infrastructuur nodig is zoals douches, vestiaires of een cafetaria, blijven verboden.

Bedrijven

 • Alle bedrijven mogen hun activiteiten hervatten (of voortzetten).
 • Telewerk blijft de norm.
 • De regels rond social distancing moeten gerespecteerd worden.
 • In bedrijven waar social distancing niet mogelijk is, zullen mondmaskers gebruikt worden en andere veiligheidsmaatregelen in acht genomen moeten worden.

Winkels/handelszaken

Alle winkels die gesloten waren, blijven gesloten, op één uitzondering na: winkels die stoffen en garen verkopen mogen de deuren opnieuw openen omdat ze een rol kunnen spelen in het maken van mondmaskers. Volgende week zal duidelijkheid moeten brengen of de winkels op 11 mei open mogen gaan en onder welke voorwaarden.

Horeca

Cafés, restaurants en dancings blijven gesloten.

Onderwijs

De lessen op school blijven opgeschort, noodopvang moet mogelijk blijven, niet enkel voor kinderen uit de cruciale sector.

Gezondheidszorg

Ook niet-dringende afspraken/controles kunnen weer ingepland worden

Verplaatsingen naar tweede verblijf

De regels blijven ongewijzigd tot minstens 18 mei: je mag je niet verplaatsen naar je tweede verblijf

Reizen en evenementen

Niet-essentiële reizen naar het buitenland en massa-evenementen blijven verboden.

Huwelijken en begrafenissen

De huidige regeling blijft van kracht: Voor huwelijken blijft een religieuze dienst mogelijk in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst. Burgerlijke huwelijken worden voltrokken, maar enkel in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij begrafenissen mogen maximum 15 personen aanwezig zjn, met behoud van een afstand van anderhalve meter.

 
UPDATE 24 april 2020

Vrijdagavond 24 april besliste de Nationale Veiligheidsraad over de exitstrategie in de strijd tegen het coronavirus. De Nationale Veiligheidsraad maakte een tijdschema bekend voor de komende weken.

De officiële toelichting van de exitstrategie door de Nationale Veiligheidsraad luidt een nieuwe fase in. Het coronavirus is absoluut nog niet definitief verslagen, toch staan we de komende weken voor een gefaseerde versoepeling van de stilaan vertrouwde coronamaatregelen. Elke versoepeling gaat gepaard met strikte hygiëne- en afstandsmaatregelen. We beseffen dat deze versoepeling niet voor elke inwoner even gemakkelijk is en hebben dan ook veel begrip voor de angst en onzekerheid die hiermee mogelijk gepaard gaat. Terwijl we de afgelopen weken met ons gezin vooral thuis moesten blijven, starten we de komende periode opnieuw met werken of naar school gaan.

Hoe verloopt de versoepeling?  

Hieronder geven we al een eerste overzicht van de aangepaste coronamaatregelen volgens de belangrijkste data. Al deze data gelden onder voorbehoud, afhankelijk van de evolutie van de coronabesmettingen en ziekenhuisopnames. Wanneer de hygiëne- en afstandsmaatregelen onvoldoende worden opgevolgd, dreigt het risico op een nieuwe piek die onze gezondheidszorg terug in gevaar brengt. De verdere versoepeling kan op basis van nauwkeurige monitoring elk moment worden vertraagd of zelfs teruggedraaid.  

Hieronder vind je een eerste zo volledig mogelijk overzicht van de gecommuniceerde timing:

Vanaf maandag 4 mei

 • Alle bedrijven mogen opnieuw opstarten met respect voor hygiëne- en afstandsvoorwaarden. Elk bedrijf moet zijn werkorganisatie zo ‘coronaproof’ mogelijk aanpassen, gebaseerd op de sectorale afspraken. Telewerken blijft de norm.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht op het openbaar vervoer, zowel in de voertuigen als in de stations en op het perron. Door het dragen van een mondmasker bescherm je medereizigers tegen besmetting. Vermijd zoveel mogelijk de piekuren.
 • Buitensporten (golf, tennis, vissen, paardrijden,…) zonder fysiek contact worden met maximum 2 personen opnieuw mogelijk.
 • Fysieke ontspanning in de buitenlucht (wandelen, fietsen) mogen met twee extra personen, aanvullend op de eigen gezinsleden.
 • Aanvullend op de bestaande winkels die open zijn, mogen ook stoffen- en garenwinkels de deuren openen. Dit helpt iedereen bij het maken van herbruikbare stoffen mondmaskers.
 • De werking van de gezondheidszorg wordt stapsgewijs genormaliseerd.
 • In plaats van de bestaande noodopvang vangen scholen de kinderen op van alle werkende ouders.

Vanaf maandag 11 mei

Alle winkels – klein of groot, ongeacht de winkelsoort - mogen opnieuw de deuren openen. Ook zij moeten zorgen voor de toepassing van hygiënemaatregelen en voldoende afstand tussen zowel de klanten onderling als de winkelmedewerkers met de klanten. De specifieke voorwaarden voor de heropening van de winkels worden nog bepaald, zowel op vlak van winkelorganisatie, klantenontvangst als toegangsbeperking.
Contactberoepen – zoals kappers – mogen op dit moment nog niet openen.

Vanaf maandag 18 mei

De lagere en middelbare scholen organiseren op vrijdag 15 mei optioneel een ‘proefdag’, waarna op maandag 18 mei onder strikte voorwaarden de echte heropstart plaatsvindt voor een aantal leer- en studiejaren. Voor de lagere school gaat het om het eerste, tweede en het laatste studiejaar. Ook praktijkgerichte opleidingen krijgen prioriteit bij de heropstart. Er wordt lesgegeven in kleinere klassen met maximum tien leerlingen. Ook op de scholen geldt zowel voor de leerkrachten als de leerlingen (vanaf 12 jaar) de verplichting tot het dragen van een mondmasker. Thuiswerk wordt gecombineerd met klassikale lessen. De kleuterscholen blijven zeker gesloten tot eind mei.
De mogelijkheden voor privébijeenkomsten thuis worden in deze fase onderzocht. Een beslissing is hierover nog niet genomen. Datzelfde geldt ook voor de opening van musea, het gebruik van tweede verblijven en daguitstappen naar de Kust of de Ardennen. Mogelijk wordt het ook mogelijk om met meer dan twee andere personen te sporten, aanvullend op de eigen gezinsleden.

Eind mei & na 8 juni

Ten vroegste eind mei wordt een beslissing genomen over zomerkampen van jeugdbewegingen. Ook in deze periode valt mogelijk de beslissing over de toelating van kleinschalige openluchtevenementen. Festivals en massa-evenementen blijven in elk geval verboden tot 31 augustus.
Ook de bestaande regels voor huwelijken en begrafenissen worden pas in deze fase ten vroegste bijgestuurd. Tot dan blijven de actuele beperkingen gelden.
Cafés, restaurants, pretparken, bioscopen,… mogen al zeker niet vroeger open dan 8 juni open.
Voor reizen en evenementen verandert er niets voor 8 juni. Pas dan behoort een versoepeling tot de mogelijkheden.

Drie basisregels blijven in elke fase

Elke fase van de exitstrategie blijven drie basisregels cruciaal om een heropflakkering van het virus te voorkomen:

 • Wie zich ziek voelt, blijft thuis. Dit is de allerbelangrijkste basisregel. Dokters zullen coronatesten kunnen uitvoeren. Bij een positieve test wordt een ‘track & trace’-systeem geactiveerd om te analyseren met wie je als zieke de afgelopen veertien dagen in contact kwam.
 • Respecteer overal en altijd de onderlinge afstand van minimum 1,5 meter tot elkaar.
 • Zorg voor voldoende handhygiëne. Was regelmatig je handen met water en zeep.
Bijkomende informatie over deze exitstrategie? Neem dan een kijkje op https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/coronavirus-belgie-heeft-zn-exitstrategie-vastgelegd

 

 

Update 15 april 2020

Tijdens de Nationale Veiligheidsraad van vandaag, woensdag 15 april, werden verschillende beslissingen genomen. Zoals altijd zijn deze beslissingen gebaseerd op de adviezen van wetenschappelijke experts.

Tijdens deze vergadering van de Nationale Veiligheidsraad werd in overleg met de ministers-presidenten beslist om de nu geldende inperkingsmaatregelen te verlengen tot en met 3 mei.

Om deze verlenging van de maatregelen draaglijker te maken, hebben we ook het volgende beslist:

 • Doe-het-zelfwinkels en tuincentra zullen opnieuw kunnen openen, onder dezelfde voorwaarden als voedingswinkels. De veiligheidsafstanden zullen moeten worden gerespecteerd.
 • We staan ook toe dat bewoners van residentiële voorzieningen – d.w.z. rust- en verzorgingstehuizen of centra voor personen met een beperking – bezoek mogen krijgen van een vooraf aangeduid persoon. Voorwaarde is wel dat de persoon in kwestie de afgelopen twee weken geen symptomen van de ziekte heeft vertoond. Het moet ook altijd dezelfde persoon zijn. De residentiële voorzieningen zullen deze bezoeken zelf kunnen organiseren. Deze regels zullen ook van toepassing zijn voor mensen die geïsoleerd leven en die zich niet kunnen verplaatsen.

De basisregels blijven ongewijzigd tot en met 3 mei en moeten absoluut worden opgevolgd. De ordediensten zullen daar blijven op toezien. 

Volgende week wordt er een nieuwe Nationale Veiligheidsraad georganiseerd met als doel de volgende stap in de afbouw van de maatregelen nader uit te werken. Ons doel is om dat vanaf begin mei te organiseren. Het moet duidelijk zijn dat dit een gradueel proces zal zijn dat gebaseerd is op de adviezen van de wetenschappers.

Deze strategie zal gebaseerd zijn op verschillende pijlers, namelijk de veiligheidsafstanden, grootschalige screening maar ook tracing, de ontwikkeling van nieuwe regels die in de bedrijfswereld moeten worden toegepast.

Het is duidelijk dat het dragen van een mondmasker – zelfs een zogenaamd comfortmasker – ook een belangrijke rol zal spelen in de afbouwstrategie. Er is ons een eerste rapport bezorgd door wetenschappers en federale en regionale gezondheidsambtenaren. Het vertelt ons dat, naarmate de maatregelen geleidelijk zullen worden afgebouwd, stoffen maskers zullen worden aanbevolen voor elke situatie waarin geen veilige afstanden kunnen worden aangehouden. Om dat te kunnen doen, zal er een collectieve inspanning nodig zijn, inclusief de opstart van een nationale productie. Toch kunnen mondmaskers de hygiënemaatregelen of het afstand bewaren niet vervangen.

Op korte termijn zal de Nationale Veiligheidsraad zich uitspreken over de analyses en voorstellen van de groep die belast is met de exitstrategie, onder meer over de juiste timing en de voorwaarden voor de geleidelijke heropening van de winkels en horecazaken, maar ook over de aanpak van scholen, stages, jeugdbewegingen en reizen. Het staat al vast dat er vóór eind augustus geen massa-evenementen zoals festivals kunnen worden georganiseerd.

Wat de bedrijfswereld betreft, blijven de huidige regels van toepassing totdat de protocollen per sector kunnen worden bekrachtigd. Het doel van deze protocollen is om de bedrijven in staat te stellen hun normale activiteiten zo snel mogelijk te hervatten en tegelijkertijd adequate werkomstandigheden voor hun werknemers te garanderen, aangepast aan de situatie. Telewerken moet nog enige tijd de voorkeur blijven krijgen.

 

Update 28 maart 2020

In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart, uitgebreid met de ministers-presidenten, is beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei. De situatie zal in elk geval voortdurend geëvalueerd worden. De Nationale Veiligheidsraad zal daarvoor op gezette tijdstippen bijeen komen. 

Ter herinnering, De details van de maatregelen zijn beschikbaar op de website www.info-coronavirus.be.

Toch een paar verduidelijkingen: 

 • Wat fysieke activiteit in open lucht betreft, die blijft aanbevolen, met respect voor social distancing en alleen in het tijdsbestek dat echt nodig is. Mensen mogen dus alleen buiten zijn zolang het lopen, wandelen of fietsen duurt. Mensen moeten ook in beweging blijven (en dus niet urenlang in de parken gaan zitten bijvoorbeeld). 
 • De zogenaamde lockdown parties die sommige mensen organiseren, zetten al onze inspanningen op het spel en blijven een probleem met belangrijke gevolgen voor de gezondheid, zoals blijkt uit de feiten. Die feestjes blijven uiteraard verboden. 
 • Wat de scholen betreft, en vooral hun werking tijdens de paasvakantie:

                           - De regels blijven dezelfde. Ook tijdens de paasvakantie moet er opvang in de scholen mogelijk zijn.

                           - Als dat echt onmogelijk blijkt, kan er een andere vorm van opvang worden georganiseerd, onder de volgende voorwaarden: 

                                         * De kinderen die tot nu samen opgevangen werden, moeten dat ook blijven, en niet gemengd worden met andere kinderen.

                                        * De kinderen worden bij voorkeur opgevangen door mensen met wie ze recent al in contact zijn geweest.    

Zoals altijd zijn de beslissingen gebaseerd op de aanbevelingen van de wetenschappelijke experts, die eerder vandaag zijn samengekomen.

Overtredingen worden bestraft. Daarnaast zullen we binnenkort een systeem invoeren voor de onmiddellijke inning van boetes.

Iedereen heeft de individuele en collectieve verantwoordelijkheid om deze beslissingen, waarvan we weten dat ze moeilijk zijn, te respecteren. We zijn blij met de inzet, de solidariteit en de verantwoordelijkheid van elke Belg. Iedereen weet dat deze maatregelen essentieel zijn voor onze gezondheid. We zijn ook erkentelijk voor het werk van het medisch personeel. Hun  dagelijkse inzet is bijzonder en lovenswaardig, en alle overheden van het land doen hun uiterste best om hen te beschermen. Tot slot is ook de inzet van alle mensen die het land elke dag draaiende houden, van fundamenteel belang. Ook hen willen we bedanken.

Blijf voor jezelf zorgen en blijf zorgen voor de anderen.

 
 
Update 23 maart 2020

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciaal beroep kunnen sneller de grens over met vignet

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen vanaf 22 maart een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens en kan enkel door hen worden gebruikt.

Sinds woensdag 18 maart verbiedt België niet-essentiële reizen naar het buitenland, waaronder Nederland. Het goederen- en dienstenverkeer mag nog gewoon de grens over. Grensarbeiders en anderen die de grens moeten oversteken, kunnen dit nog altijd doen. Daarbij moeten zij rekening houden met specifieke regels:

 • Grensarbeiders die niet in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, moeten met een werkgeversverklaring aantonen dat zij voor werk de grens oversteken.
 • Grensarbeiders die wel in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, kunnen een speciaal vignet gebruiken dat door de Belgische autoriteiten beschikbaar wordt gesteld. Met dit vignet kunnen zij de grens passeren.
 • Het is niet toegestaan om via België te rijden bij reisbewegingen van punt A naar B in Nederland, ook niet voor woon-werkverkeer. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor personen in vitale sectoren en met cruciale beroepen die een werk gerelateerde reisbeweging maken en in het bezit zijn van een vignet.

De Belgische autoriteiten controleren actief en verschillende grensovergangen zijn gesloten. Om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen opgehouden worden bij controles is het vignet geïntroduceerd. Dit vignet komt er na overleg van Minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus en Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Knops met hun Belgische collega, Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem.

Schending van het verbod op niet-essentiële reizen is strafbaar. Er wordt door de Belgische autoriteiten actief gecontroleerd op naleving van dit verbod. Het gebruiken van een vignet op basis van onjuiste informatie is valsheid in geschrifte. Ook dit is een strafbaar feit.

Werkwijze:

 • Vignet downloaden op de website van het Nationaal Crisiscentrum.
 • Verstrekken van het vignet met op de keerzijde een stempel van de werkgever of de instelling die de essentiële verplaatsing over de grens rechtvaardigt (en voor zover deze deel uitmaakt van de sectoren opgenomen in het Ministerieel Besluit van 18 maart 2020).
 
Update 18 maart 2020: versterkte maatregelen (https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/coronavirus_versterkte_maatregelen). Het bijhorende M.B. vind je hier

De Nationale Veiligheidsraad heeft op woensdag 17 maart 2020 besloten de bestaande maatregelen te versterken. Deze nieuwe maatregelen gaan in op woensdag 18 maart 2020 om 12:00 uur en blijven ten minste tot en met 5 april 2020 van kracht.

Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen. Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk.

Toch zijn er verdere inspanningen nodig om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is nu cruciaal om verdere maatregelen te nemen en na te leven!

Wat betekent dit concreet?

Je blijft maximaal thuis om externe contacten te beperken.

Je kan je huis verlaten voor volgende zaken:

 • Voedingswinkel
 • Dokter
 • Apotheek
 • Postkantoor
 • Bankautomaat
 • Benzinestation
 • Hulp bieden aan kwetsbare personen

 

Niet-essentiële winkels blijven gesloten met uitzondering van:

 • Krantenwinkels
 • Kappers (1 klant per keer) - hondenkappers sluiten hun deuren! 
 • Nachtwinkels (open tot 22u) 

Zij moeten uiteraard  de sociale afstand respecteren. 

 • Alle voedingswinkels blijven geopend 
 • De toegang tot de supermarkten zal worden gecontroleerd om het aantal personen die tegelijkertijd binnen aanwezig zijn te beperken. Er wordt maximaal 1 persoon per 10 m² en maximum 30 minuten per klant toegelaten.
 • De markten worden gesloten, tenzij ze onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening en als de lokale overheid de maatregelen van sociale afstand kan garanderen. 
 • Winkels die in hoofdzaak dierenvoeding verkopen vallen onder de definitie van voedingswinkels en mogen geopend blijven.
 • Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, hardlopen, fietsen, …) worden aanbevolen, maar alleen met mensen die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in), op voorwaarde dat het contact met anderen beperkt kan zijn (1,5 meter afstand).
 • Elke bijeenkomst is verboden. 
 • Kinderen van ouders met essentiële beroepen kunnen opgevangen worden in scholen en kinderopvang.
 • De horeca moet het terrasmeubilair binnen plaatsen.
 • Het openbaar vervoer moet zo worden georganiseerd dat de sociale afstand kan worden gegarandeerd.
 • Bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun activiteiten verder zetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren. 
 • Deze regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als bedrijven niet voldoen aan deze verplichtingen, moeten ze verplicht sluiten. Dit geldt niet voor cruciale sectoren en essentiële diensten.
 • Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden. Men moet kunnen aantonen dat de reizen essentieel zijn. Indien men in Nederland werkt (en geen telewerk mogelijk is) kan dit. 

  Boodschappen doen kan men ook in België, hobby uitoefenen lijkt me niet essentieel en familie bezoeken ook niet (zelfs niet in België) voor zover deze familie niet zorgbehoevend is.

 • De lokale en federale politie zullen ervoor zorgen dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus strikt worden nageleefd en zal de gezondheidswerkers bijstaan. 

We zijn allemaal vastbesloten om nu te handelen.

De sociale afstand moet zo strikt mogelijk toegepast worden. Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen!

 
 
Update 17 maart: omgangsmaatregelen in de bossen:

maatregelen bossen

Update 17 maart 2020 - Brief aan de inwoners:

Brief aan bevolking 1

Brief aan bevolking 2
Update 13 maart 2020 - 16.00 uur

De federale overheid maakte op 12 maart 2020 een aantal maatregelen bekend. Het lokaal bestuur van Ravels volgt daadkrachtig de adviezen van de hogere overheden, de medische specialisten en het eigen kernteam dat de coronacrisis nauw opvolgt.

Om de crisis te kunnen beheersen, is het essentieel om de verspreiding van het virus af te remmen en in de tijd te spreiden. Een te sterke piek zou de medische diensten en hulpverleners kunnen overbelasten.

Omdat de situatie evolueert en er vaak nieuwe richtlijnen worden uitgevaardigd, moet het lokaal bestuur zijn aanpak voortdurend evalueren en bijsturen. We zullen daarom regelmatig en via alle beschikbare kanalen communiceren met de inwoners.

De richtlijnen die momenteel gelden vind je hier (of in de rechterkolom "FAQ-lijst Ravels)

 
 
Update 13 maart 2020

Deze maatregelen zijn geldig vanaf vrijdag middernacht tot en met 3 april. Net als voorheen zullen de ontwikkelingen dagelijks worden beoordeeld.

Wat de scholen betreft:
 • Wat de scholen betreft, worden de lessen opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen.
 • De crèches blijven open.
 • Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar worden aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen of in besloten ruimtes;
Wat de handelszaken en de zogenaamde recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.)
betreft:
 •  Al deze activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.
 • Onder andere discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten;
 • Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant;
 • Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan;
 • De winkels blijven de hele week open, maar niet in het weekend;
 • Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend. Niettemin wordt aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken op basis van de reeds geformuleerde aanbevelingen.
Wat het werk betreft:
 • Iedereen blijft in de mate van het mogelijke aan het werk maar telewerk moet worden bevorderd en zo nodig versterkt .
Wat het openbaar vervoer betreft:

Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om zich te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen. Met glijdende werkuren is het mogelijk het openbaar vervoer niet te overbelasten.
We wijzen erop dat deze maatregelen een aanvulling vormen op de eerder geformuleerde aanbevelingen. We blijven in de versterkte fase twee.

Wij zijn ons er terdege van bewust dat deze beslissingen gevolgen zullen hebben voor de economie, en met name voor bepaalde sectoren. In dit kader had de Ministerraad op 6 maart jl., tien maatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsleven goedgekeurd, namelijk :
1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht
2. Tijdelijke werkloosheid om economische redenen
3. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
4. Betalingsplan btw
5. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
6. Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
7. Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
8. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
9. Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
10. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

Deze maatregelen zullen voortdurend worden geëvalueerd om ze waar nodig te versterken.

Tot slot herinneren we eraan dat de basishygiënemaatregelen nog steeds gelden, namelijk:

 • de handen wassen met zeep
 • hoesten en niezen in de ellenboog
 • dicht contact vermijden.
Als je de minste twijfel hebt, raadpleeg dan je huisarts. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te beperken.

De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:
- Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
- Voor vragen over economie: 0800 120 33

(bron: https://www.info-coronavirus.be/nl/2020/03/12/fase-2-gehandhaafd-overgang-naar-de-federale-fase-en-bijkomende-maatregelen

 

 
 
Update 11 maart 2020

In samenspraak met de burgemeester en de gouverneur van de provincie Antwerpen zal de rashondenshow die dit weekend (14 maart) zou plaatsvinden in Weelde Depot afgelast worden. Gekochte kaarten zullen terugbetaald worden aan de onthaalbalie in het gemeentehuis. 

schaal der kempen afgelast

 
 
Update 11 maart 2020: Informatie over het coronavirus Covid-19 – help jezelf en anderen te beschermen


Eind vorig jaar brak in China een nieuw coronavirus (Covid-19) uit. Intussen bereikte het virus ook ons land. De Belgische gezondheidsautoriteiten doen er alles aan om ieders gezondheid te beschermen

Deze aanbevelingen blijven van toepassing:

Samen tegen het coronavirus

Om de verspreiding van het virus af te remmen, vraagt de FOD Volksgezondheid aan iedereen om de hygiënemaatregelen strikt toe te passen. Naast aandacht voor je eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne, kan je ook verschillende tips toepassen die je contact met anderen beperken. Zo verlicht je het werk van dokters en ziekenhuizen en help je mee om kwetsbare personen te beschermen. 

Iedereen heeft dus een rol om ervoor te zorgen dat het coronavirus zo weinig mogelijk verspreidt. 

Wat kan je doen ? 

Je kan volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

 1. Blijf thuis als je ziek bent.  

 2. Was regelmatig je handen met water en zeep. 

 3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.

 4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips: 

 1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.

 2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …)

 3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.

 4. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Deze aanbevelingen zijn vanaf vandaag van toepassing tot 31 maart:

Aanbevelingen voor scholen

Kinderen kunnen naar school blijven gaan (als ze niet ziek zijn). Met deze tips kunnen scholen de verspreiding van het virus beperken: 

 • Stel schoolfeesten, opendeurdagen of oudercontacten voorlopig uit.

 • Uitstappen naar plaatsen waar veel kwetsbare personen zijn, zijn sterk afgeraden.

 • Schooluitstappen van één dag kunnen doorgaan, zeker in openlucht. Meerdaagse schoolreizen naar het buitenland zijn af te raden. 

Aanbevelingen voor bedrijven

Bedrijven worden aangeraden om zoveel mogelijk het aantal mensen in één ruimte te beperken:

 • Geef aan werknemers de mogelijkheid om te telewerken.

 • Stel vergaderingen uit of organiseer ze vanop afstand, bv. via videoconferentie.

 • Stel personeels- of bedrijfsfeesten voorlopig uit.

 • Hou afstand op de werkvloer.

 • Indien mogelijk, sta flexibel verlof toe en breidt eventueel de flexuren uit. Zo zijn er minder personen tegelijkertijd aanwezig op de werkvloer (en op het openbaar vervoer).

 • Opleidingen in grote groepen zijn af te raden.

Aanbevelingen voor evenementen

De regering adviseert om evenementen die binnen plaatsvinden en waar meer dan 1000 personen aanwezig zijn niet te laten plaatsvinden. 

Behoor je tot een risicogroep (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongeren dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …) ? Vermijd grote evenementen. Je loopt er meer risico om besmet te geraken. 

Meer informatie 

Heb je nog vragen ? Surf naar https://www.info-coronavirus.be/nl/ of bel 0800/14.689.

 

 

UPDATE 9 maart 2020

Na de coronabesmetting van een man uit Poppel eerder vorige week is er continu overleg tussen de schooldirectie, de huisartenkring, het Agentschap Zorg en Gezondheid en het lokaal bestuur van Ravels.

De algemene richtlijnen die opgelegd worden van hogerhand worden gevolgd: m.n. wie zich ziek voelt, blijft thuis en contacteert telefonisch de huisarts.

Wens je meer informatie, neem dan een kijkje op de website www.info-coronavirus.be. Mensen met vragen over het coronavirus kunnen ook bellen naar het federale callcenter op 0800 14689. 

 

Het coronavirus (COVID 19) beheerst al enkele weken de actualiteit. Het virus komt ook steeds dichterbij. Vandaag werd de eerste besmetting vastgesteld in België.
Vooral huisartsen en medisch personeel krijgen veel vragen van burgers over het coronavirus. Er is tot op heden absoluut geen enkele reden tot paniek.

Het virus wordt overgedragen via speeksel en niet via de lucht. Het heeft dus geen zin om op straat een mondmasker te dragen.

We vragen de burgers met aandrang om bij klachten niet langs te gaan bij de spoeddienst van de ziekenhuizen. De wachtzaal van de huisarts is ook te vermijden, maar neem eerst telefonisch contact op.

Om de verspreiding van het virus te voorkomen kun je zelf volgende regels hanteren:
• Was regelmatig je handen.
• Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
• Heb je geen zakdoek bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.
• Blijf thuis als je ziek bent.

Op de website www.info-coronavirus.be geeft de federale overheidsdienst volksgezondheid een antwoord op de meest gestelde vragen over het coronavirus. Je vindt er meer achtergrondinfo over het virus en hoe de Belgische overheid zich voorbereidt. Je kunt ook telefonisch contact opnemen via het gratis infonummer 0800 14 689.

Publicatiedatum: 24/06/2020