Algemeen directeur

Met de inwerkingtreding van het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur veranderde de titel van gemeentesecretaris naar algemeen directeur. 

De algemeen directeur heeft de algemene leiding over de gemeentelijke diensten en staat aan het hoofd van het personeel. Zij is de schakel tussen de politieke organen van de gemeente en de gemeentelijke diensten. Zo woont de algemeen directeur de vergaderingen van de gemeente- en OCMW-raad en het college bij en stelt de notulen ervan op. 

Samen met de gemeentediensten zorgt de algemeen directeur voor een goede voorbereiding van de dossiers die worden voorgelegd aan het college en aan de gemeenteraad. Zij waakt erover dat de beleidsbeslissingen daadwerkelijk en correct worden uitgevoerd. Hierbij wordt de algemeen directeur ondersteund door de verschillende gemeentelijke diensten. 

Daarnaast is de algemeen directeur ook voorzitter van het managementteam en coördineert ze de opmaak van de beleidsnota bij het gemeentebudget en van de strategische nota bij het meerjarenplan. Samen met de burgemeester ondertekent de algemeen directeur de briefwisseling van de gemeente.

Chris Bax, is de algemeen directeur van de gemeente Ravels.